Ez a honlap sütiket használ

CookieConsent.Dialog.Text Információk sütikről

Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

hatályos 2021.11.4 napjától.

1. Preambulum

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.kollergaleria.hu weboldalon a Koller Galéria Művészeti Alkotásokat Értékesítő Kft. (Székhely:1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 5., Adószám: 10271119-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-064084, E-mail cím: info@kollergaleria.hu; Telefonszám: +36-1 -3569208, Kapcsolattartó:  Köster Dániel Martin ügyvezető)  (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a www.kollergaleria.hu weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a www.kollergaleria.hu oldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („Kutatási tv.”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

A weboldalon önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 

2. Definíciók, rövidítések, elvek

Infotv.: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény;

GDPR: EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;(GDPR)

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;(GDPR)

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;(GDPR)

„adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; ;(GDPR)

„címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.(GDPR)

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;(GDPR)

Ügyfél: a weboldal felhasználója, a vásárló, az értékbecslés megrendelője.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,

- célhoz kötöttség,

- adattakarékosság,

- pontosság,

- korlátozott tárolhatóság,

- integritás és bizalmas jelleg,

- az adatkezelő elszámoltathatósága

 

3. Az adatkezelés módjai

 

3.1. A www.kollergaleria.hu szolgáltatásai során kezelt adatok

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.kollergaleria.hu oldalon történő műtárgy vásárlás/értékbecslés megrendeléséhez személyes adatok megadására van szükség az Ügyfél részéről. Az Ügyfélnek a vásárláshoz meg kell adnia a vezeték-és keresztnevét, e-mail címét, számlázási nevét, számlázási címét, telefonszámot (opcionális).

 

Az Ügyfél által megadott adatok kezelése kétféleképpen történik:

-           nem teljesített vásárlások esetén: 2 napig tárolódnak az adatok, utána törlésre kerülnek,

-           teljesített vásárlások esetén az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük a személyes adatokat, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

 

Az Ügyfélnek az értékbecsléshez a következő adatokat kell megadnia:

Név, E-mail cím, telefonszám.

 

Az Ügyfélnek nem kell regisztrálnia  a honlapon.

 

Műtárgy vásárlás megfizetésével az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő felhasználja.

 

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja:azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei:

A Galéria tulajdonosai és munkavállalói, akik a vásárlásokkal és értékbecslés elvégzésével foglalkoznak, illetve műtárgy értékbecslés esetén az adatkezelő a műtárgy értékelését végző külső szakértőnek az értékbecsléshez szükséges adatokat továbbítja. Az értékbecslő adatfeldolgozónak minősül.

 

3.2. Számla kiállításához, megőrzéséhez kapcsolódó adatkezelés: Az adatkezelés célja a számlák kiállítása, őrzése a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

 

Kezelt személyes adatok

A számlákon szereplő adattartalom a törvény által meghatározva (Áfatv. 2007. évi CXXVII. törvény 169. §.)

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.

 

Az adatkezeléshez az adatkezelő adatfeldolgozó könyvelőt vesz igénybe.

 

A személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig kezeli az Adatkezelő.

 

3.3. Hírlevél

Amennyiben az Ügyfél feliratkozik a hírlevélre, úgy a megadott elérhetőségeken a Galéria híreit, információit tartalmazó hírleveleket küldhet az Adatkezelő az Ügyfélnek.

 

Hírlevél küldésére kizárólag az Ügyfél előzetes hozzájárulását követően van lehetőség. Az előzetes hozzájárulásnak egyértelműnek és tevőlegesnek kell lennie.

Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linkre kattintva.

 

Adatkezelés célja

Az Ügyfél által a feliratkozás során megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a hírlevél küldéséhez használhatja.

 

Kezelt személyes adatok

A feliratkozás során megadott név, e-mail cím.

 

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az Ügyfélnek mint érintettnek  a hozzájárulása az adatkezelés jogalapja.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ügyfél által átadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik a hírlevél kiküldésére vonatkozóan hatáskörrel rendelkeznek.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás időpontjáig).

 

3.4.  E-mailben történő kommunikáció

Az Adatkezelő elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel, illetve az ügyfeleivel a kapcsolatot. Ennek keretében az Ügyfél közvetlenül e-mail üzenetet küldhet az Adatkezelőnek az info@kollergaleria.hu email címre.

 

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel a fenti email címre történő közvetlen e-mail küldéssel lehetséges. Az Ügyfél által a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag az Ügyféllel folytatott kommunikáció, illetve az üzenetben foglaltakkal kapcsolatos ügyintézéshez használjhatja.

 

Kezelt személyes adatok

Név, e-mail cím, valamint minden egyéb olyan információ, melyet az Ügyfél az általa kezdeményezett ügyben lényegesnek tart.

 

Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az Ügyfél által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói jogosultak megismerni, akik az Ügyfél által küldött üzenethez, vagy az az alapján szükséges ügyintézéshez kapcsolódóan hatáskörrel rendelkeznek.

 

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben bármilyen jellegű szerződés, vagy megállapodás jön létre az Adatkezelő és az Ügyfél között, a kommunikáció során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezelheti, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

 

Amennyiben a szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés, vagy megállapodás az Adatkezelő és az Ügyfél között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció lezárását követően az Adatkezelő törli.

 

3.5. Jogérvényesítés

Az Adatkezelő az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyfél személyes adatait jogosult kezelni a jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben a vitarendezés érdekében, valamint hatósági és bírósági eljárásokban.

 

Az Adatkezelő a jogérvényesítés során saját belátása szerint adatfeldolgozóként további szakértőket (követeléskezelő, jogi képviselő, igazságügyi szakértő, stb.) vehet igénybe. Az Ügyfél személyes adatait a jogai érvényesítése céljából Adatkezelő a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok, valamint a hatályos Adatvédelmi szabályzata előírásai szerint kezeli.

 

3.6. Sütik (cookie)

A Koller Galéria számára kiemelten fontos, hogy szolgáltatásai nyújtása során az ügyfelek által elérhető webes felületek működése megfelelően kényelmes és biztonságos legyen, egyes esetekben a felhasználó által végzett műveletek megszakíthatóak és később folytathatóak legyenek, ezért a portál egyes oldalain cookie-kat (sütiket) alkalmaz.

A sütiket (rövid adatállományokat) a weboldal helyezi el a látogató számítógépén a böngészőprogram által biztosított helyekre, melyeket a weboldal később módosíthat, törölhet, vagy újakat hozhat létre.

A sütik egy része az oldal első meglátogatásakor jön létre és tárolódik, ezt követően tartósan a számítógépen marad (statikus cookie). A sütik másik része ideiglenes (munkamenet vagy session cookie), a felhasználói munkamenet végéig tárolódik, és a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. Az ideiglenes sütiket arra használjuk, hogy a felhasználóknak az oldal böngészése során ne kelljen újra és újra megadniuk bizonyos adatokat. Ezek a sütik az oldal elhagyása után vagy a böngésző bezárásakor lejárnak és törlődnek.

Az érvényes adatvédelmi előírások alapján a felhasználó által indított tranzakciók és műveletek állapotát tároló sütiket (az adott szolgáltatás működőképességének fenntartásához nélkülözhetetlen eseteket leszámítva) csak a felhasználó előzetes hozzájárulásával lehet a számítógépen elhelyezni. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást és a felhasználó hozzájárulásának fogadását a weboldal alsó sávjában megjelenő cookie ablak kezeli.

Néhány fajta süti elhelyezéséhez nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni, ezeket rendszerünk automatikusan kezeli.

A honlap személyes adatkezeléshez kapcsolódó funkcióinak célja a weboldal működésének elősegítése, a felhasználói élmény fokozása.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése és a látogató önkéntes hozzájárulása.

 

Kezelt adatok köre: Az alábbi süti típusok:

•          First Party cookiek: Ezek azok a sütik, amelyek elengedhetetlenül fontosak az oldalunk működéséért.

•          Third Party cookiek: Ezeknek a sütiknek a segítségével követjük nyomon, hogy milyen weboldalról, vagy milyen keresőszavakkal jöttél a portálra, információkat nem gyűjtünk arról, hogy hogyan használja az Ügyfél a weboldalt.

•          Közösségi (social media) cookiek: Ezekkel a sütikkel egyéb közösségi oldalakon tudja az Ügyfél megosztani a különböző Vaterás tartalmakat.

•          Működést támogató, vagy más néven munkamenet cookiek: Ezek csak ideiglenes sütik, amelyek csak az Ügyfél látogatása idejére mentődnek le a számítógépére.

 

A sütik tárolásának időtartama: A statikus sütiket az Ügyfél az általa használt böngésző gyorsítótárának törlésével letörölheti, a munkamenet sütik automatikusan törlődnek a böngészőablak bezárásakor.

 

Az első alkalommal, amikor az Ügyfél meglátogatja a weboldalt, egy tájékoztató sávban figyelmeztetést kap arra, hogy az adatkezelő cookie-kat használ. A Szolgáltatás használatának folytatásával az Ügyfél hozzájárulását adja ezek használatához.

 

A sütik beállításának ellenőrzése, a sütik letiltása

Az Ügyfélnek lehetősége van a böngészőben is kezelni és tiltani a sütiket.

 

Az alábbiakban részletesen megtalálja a sütik beállítási lehetőségeit az egyes böngészőkben.

- Google Crome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

- Firefox böngésző: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

- Internet Explorer böngésző: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Safari böngésző: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

- Opera böngésző: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

•          Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

 

Amennyiben az Ügyfél nem akar érdeklődés alapú hirdetéseket látni, ezeket az alábbi oldalakon tilthatja le: http://www.youronlinechoices.com/

 

A leiratkozás nem minden esetben teljes, a hálózat, melyről leiratkozik, nem fog a felhasználónak az online preferenciáira és böngészési előzményeire alapuló hirdetéseket küldeni.

 

3.7. Adattovábbítás, adatfeldolgozók:

Igénybe vett adatfeldolgozók:

 

Tárhely szolgáltató neve/székhelye/e-mail címe:

Offsite Solutions Kft.

1085 Budapest, József krt. 69.

info@offsite-solutions.com

+36-20-988-2294

 

Fizetést biztosító külső szolgáltató

Az Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatóval is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltató a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóiban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezeli.

Fizetést biztosító külső szolgáltató: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Székhely:1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611, Cégjegyzékszám:01-09-174466, Nyilvántartó hatóság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Adószám:24386106-2-43, Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16.)

 

Az értékbecslést végző külső szakértők:

Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

 

A számlázást az Üzemeltető maga végzi.

 

Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére, vagy pedig erre vonatkozóan a velük kötött szerződésben nyilatkoznak.

 

4. Adatkezelés jogalapja és az adatok megadásának felelőssége

 

4.1. Az adatkezelés jogalapjai

Az adatkezelés jogalapját a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A §. , az 1995. évi CXIX. Törvény 3. § (1) a) bekezdése, valamint az Infotv.  5. § (1) a), valamint a GDPR  6.cikk (1) a,b,c.)f.) bekezdései teremtik meg, azaz az adatkezelésre az Ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a vásárlás vagy értékbecslés megrendelése során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek, továbbá az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Ügyfél az egyik fél, valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számlázáshoz szükséges adatok beszerzése).    

Az Adatkezelő érdekmérlegelési teszt készítésére köteles, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (jogos érdek).

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a)         a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)        kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)         munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)        szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)         Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

 

4.2. Adatok megadásának felelőssége

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

5. Az Ügyfél jogainak gyakorlása

Az Ügyfél kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adathordozhatóságra.

 

Az Ügyfél hozzáférési joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. Cikkében megjelölt információkhoz hozzáférést kapjon (pl.: az adatkezelés céljai; személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga).

 

Az adatkezelőt az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az Ügyfél bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Adatkezelőnél kezdeményezheti a info@kollergaleria.hu e-mail címen.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 A törlés kezdeményezése az Adatkezelőhöz e-mailen, a info@kollergaleria.hu címre elküldött  kérelemmel lehetséges.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.(GDPR)

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta., ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul  és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

6. Panaszkezelés:

Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

 

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

7. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens

 

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

 

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

 

Adatvédelmi incidens:

Amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

 

Az Ügyfelet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.

 

8. Egyéb szabályok

 

8.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az esetleges elírások, helyesírási korrekciók nem minősülnek változtatásnak. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi a honlapján.

 

8.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató és az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei egymást kiegészítő dokumentumok, melyek a www.kollergaleria.hu  weboldalon tekinthetők meg.

 

8.3. Az adatok feldolgozása egyrészt informatikai eszközökkel, másrészt adatfeldolgozó igénybevételével történik.   Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az Infotv. és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései az irányadóak.