Ez a honlap sütiket használ

CookieConsent.Dialog.Text Információk sütikről

Árverési feltételek


A Koller Galéria Művészeti Alkotásokat Értékesítő KFT honlapján az árverési tételekről aukciós katalógust ad ki és a meghirdetett időtartalomban művészeti alkotások tulajdonosaitól kapott megbízás alapján - mint kereskedelmi képviselő, egy aukciós kiállítást szervez valamint a honlapján fejlesztett és működtetett software segítségével - online időzített árverést rendez.

I.

A szolgáltató adatai

A szolgáltató

a) cégneve: KOLLER GALÉRIA Művészeti Alkotásokat Értékesítő KFT;

b) rövidített elnevezése: KOLLER GALÉRIA KFT (a továbbiakban: KOLLER GALÉRIA, vagy Műkereskedő);

c) székhelye: 1014 Budapest Táncsics M. u. 5;

d) elektronikus elérhetősége: info@kollergaleria.hu ;

e) telefonszáma: +36-1-356-9208;

f) nyilvántartó hatósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

g) cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-064084;

h) adószáma: 10271119-2-41;

II.

Az aukción értékesíteni kívánt művészeti alkotás

azonosítása és megtekintése

 (1) Az aukcióra bocsátani kívánt művészeti alkotás azonosítása fényképfelvételekkel, továbbá - a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott nyilatkozat, más okirat, illetve művészettörténész véleményének figyelembe vételével és közlésével - a művészeti alkotás jellemző tulajdonságainak leírásával, esetleges sérülésének megjelölésével történik.

(2) Az Aukciós Katalógusba csak olyan azonosított művészeti alkotás kerülhet felvételre, amelynek a tulajdonosa, illetve birtokosa teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozott arról, hogy a művészeti alkotás kizárólagosan a saját tulajdonát képezi, az per-, igény- és tehermentes és harmadik személynek nincsen olyan joga, ami az árverési vevő tulajdonszerzését megakadályozná vagy megnehezítené.

(3) Az Aukciós Katalógusba felvett művészeti alkotást a Műkereskedő kiállítja a Budapest I. kerület Táncsics Mihály utca 5. szám alatti székhelyén. A kiállított művészeti alkotást nyitvatartási időben bárki megtekintheti és arról tájékoztatást kérhet.

(4) Aki az Aukciós Katalógusban azonosított művészeti alkotásra árverésen vételi ajánlatot kíván tenni, csak a saját felelősségére tekinthet el a kiállított művészeti alkotás szemrevételezéssel történő előzetes megvizsgálásától. Ennek elmulasztása esetén az árverési vevő nem hivatkozhat sem tévedésre, sem megtévesztésre.

(5) Az Aukciós Katalógus a Műkereskedő honlapján megtekinthető.

III.

Az adásvétel a bizomány és a megbízás szabályainak alkalmazása

(1) Ha a Műkereskedőt megbízási szerződés alapján azzal bízta meg a művészeti alkotás tulajdonosa, hogy azt az árverési vevő részére értékesítse, akkor a Műkereskedő mint szerződéskötésre megbízott és meghatalmazott személy az eladó képviselőjeként, az eladó nevében és javára köti meg az adásvételi szerződést az árverési vevővel.

(2) Ha a Műkereskedő bizományi szerződés alapján vette át árverésen történő értékesítésre más személy (az eladó) tulajdonát képező művészeti alkotást, akkor a Műkereskedő mint bizományos a saját nevében, de a megbízó (eladó) javára köti meg az adásvételi szerződést az árverési vevővel.

(3) Amennyiben az árverési katalógusba felvett művészeti alkotás a Műkereskedő tulajdonát képezi, akkor a műtárgy értékesítésére irányuló adásvételi szerződést a Műkereskedő mint tulajdonos a saját nevében köti meg az árverési vevővel.

IV.

A Műkereskedő Árverési Szabályzatának, az árverési tétellel kapcsolatban közzétett tájékoztatásnak, valamint az Adatvédelmi Szabályzatának elfogadására irányuló kikötés

 (1) A regisztráló személy a kitöltött regisztrációs űrlap megküldésével nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Műkereskedő Árverési Szabályzatát és az árverési tétellel kapcsolatban közzétett tájékoztatást.

(2) A regisztráló személy a kitöltött regisztrációs űrlap megküldésével nyilatkozik arról is, hogy megismerte és elfogadja a Műkereskedő Adatvédelmi Szabályzatát és 

a) a regisztrációhoz,

b) az árverésen történő részvételhez,

c) árverési vevőként történő szerződéskötéshez,

d) a szerződés teljesítéséhez és

e) a Műkereskedő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez

mindezen célból szükséges személyes adatainak kezeléséhez  megadja a hozzájárulást.

V.

A regisztráció

(1) Az aukción (online árverésen) történő részvétel feltétele a Műkereskedő honlapján történő regisztráció. Az árverésen licitálni kívánó természetes személy, illetve a jogi személy képviselője (a továbbiakban: regisztráló személy) regisztrációs űrlap kitöltésével megadja mindazokat a természetes személyazonosító adatokat, illetve a jogi személy mindazon adatait, amelyek a személy azonosításához, a vételi ajánlat megtételéhez, az árverési vevővel történő szerződéskötéséhez és a szerződés teljesítéséhez szükségesek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglalt jogszerűség elvének megfelelően.

(2) Az online árverésen licitálni kívánó személy regisztrációjának elfogadását a Műkereskedő legkésőbb két munkanapon belül elektronikus úton visszaigazolja. Elfogadott regisztráció esetén a Műkereskedő elektronikus úton árverési azonosítót illetve jelszót küld a regisztrált személynek. A regisztrált személy a jelszó alkalmazásával kapcsolódhat be az online árverésbe és teheti meg vételi ajánlatait.

(3) Minden regisztrált licitáló csak egy árverési azonosítóval (+jelszóval) rendelkezhet. 

(4) Az árverésre regisztráló személy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Pmt.) hatálya alá tartozó esetekben köteles nyilatkozni arról, hogy saját nevében, vagy más személy (a tényleges tulajdonos) nevében kíván részt venni az árverésen. Ha a regisztráló személy más személy nevében kíván részt venni az árverésen, akkor a Pmt. szabályainak megfelelően köteles megadni a tényleges tulajdonos azonosításához szükséges adatokat is.

 (5) A Műkereskedő megtagadja az online árverésen részt venni kívánó személy regisztrálását és a belépéshez szükséges jelszó megadását, ha a regisztrálni kívánó személy

a) nem közli a regisztrációhoz szükséges valamennyi adatot,

b) valótlan adatot közöl,

c) nem adja meg hozzájáruló nyilatkozatát a szükséges személyes adatok kezeléséhez,

d) nem fogadja el a Műkereskedő  Árverési Szabályzatát, Adatvédelmi Szabályzatát, vagy 

d) a Műkereskedővel korábban létrejött szerződéses kötelezettségét megszegte.

(6) A Műkereskedő törli a regisztrált személy regisztrációját és a jelszavát, ha

a)  az (5) bekezdésben  foglaltak alapján a  regisztráció megtagadásának lenne helye,

b) megsérti az Árverési Szabályzatában foglaltakat, vagy

c) olyan magatartást tanúsít, amely az árverés tisztaságának megzavarására irányul, vagy arra vezethet, vagy szerződésszegést valósít meg.

VI.

A licitálás, a licit elutasítása és törlése, a művészeti alkotás visszavonása

(1) A Koller Galériában kiállított és az Aukciós Katalógusban azonosított művészeti alkotásra a Műkereskedő által meghatározott időtartamban (licitálás időtartamban) lehet vételi ajánlatot tenni (licitálni). A licitálási időtartam meghosszabbítás hiányában az időtartam elteltével értelemszerűen lejár. A Műkereskedő a licitálás időtartamát (meghosszabbított időtartamát) az árverésre bocsátott művészeti alkotásnál honlapján közzé teszi.

(2) A Műkereskedő jogosult az adott művészeti alkotásra meghatározott licitálási időtartamot meghosszabbítani további 5 perc időtartammal, ha a licitálási időtartam vagy a meghosszabbított licitálási időtartam utolsó 5 percében érkezik magasabb vételi ajánlat.

(3) A meghosszabbított licitálási időtartam lejár, ha a meghosszabbított időtartam utolsó 2 percében a Műkereskedőhöz nem érkezik be a legutolsó vételi ajánlathoz képest magasabb vételi ajánlat.   

(4) A Műkereskedő jogosult a beérkezett vételi ajánlatot (licitet) elutasítani és törölni, ha a licitáló az Árverési Szabályzatban foglaltakat megsérti, vagy az árverés szabályszerű lebonyolítását számelírással, paraméterek felcserélésével vagy más módon megzavarja (szabálytalan licit). A Műkereskedő a szabálytalan licit elutasításáról és törléséről értesítést küld a licitálónak. A szabálytalan licit elutasítása és törlése után az árverés folytatódik.

(5) A Műkereskedő bármilyen zavaró körülmény bekövetkezése esetén jogosult az árverésre bocsátott művészeti alkotást az árverésből jogkövetkezmények nélkül visszavonni.

VII.

A licitlépcső  

(1) A regisztrált személy (licitáló) jogosult az árverésre bocsátott művészeti alkotás Aukciós Katalógusban megjelölt kikiáltási árának (limitárnak) megfelelő vételi ajánlat tételére.   A limitárat elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat beérkezése esetén a licitáló az alábbi licitlépcső szerint licitálhat:

a) ha a limitár nem haladja meg a 100.000 Ft-ot, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb  a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 5.000 Ft-tal növelt összegénél;

b) ha a limitár 100.000 Ft és 200.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 10.000 Ft-tal növelt összegénél;

c) ha a limitár 200.000 Ft és 500.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 20.000 Ft-tal növelt összegénél;

d) ha a limitár 500.000 Ft és 1.000.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 50.000 Ft-tal növelt összegénél;

e) ha a limitár 1.000.000 Ft és 2.000.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 100.000 Ft-tal növelt összegénél;

f) ha a limitár 2.000.000 Ft és 5.000.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 200.000 Ft-tal növelt összegénél;

g) ha a limitár 5.000.000 Ft és 10.000.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 500.000 Ft-tal növelt összegénél;

h) ha a limitár 10.000.000 Ft és 20.000.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 1.000.000 Ft-tal növelt összegénél;

i) ha a limitár 20.000.000 Ft és 50.000.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 2.000.000 Ft-tal növelt összegénél;

j) ha a limitár 50.000.000 Ft és 100.000.000 Ft közötti összeg, akkor az adható további vételi ajánlat nem lehet kevesebb a beérkezett legmagasabb vételi ajánlat 5.000.000 Ft-tal növelt összegénél;

(2) A limitárnál alacsonyabb összegű, vagy az (1) bekezdésben meghatározott licitlépcsőtől eltérő vételi ajánlat (licit) elutasításra és törlésre kerül.

VIII.

Ajánlati biztosíték, bankgarancia

(1) A Műkereskedő az Aukciós Katalógusba felvett és árverésre bocsátott egyes művészeti alkotásoknál a licitálás (vételi ajánlat megtételének) feltételeként előírhatja, hogy a regisztrált személy a művészeti alkotás limitarának 20 %-át ajánlati biztosítékként utalja át a Műkereskedő következő bankszámlájára:

OTP BANK Nyrt., 1126 Budapest, Böszörményi út 9.

Számlaszám : 11712004 20104137 00000000

(2) Ha az árverésre bocsátott művészeti alkotás tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés a művészeti alkotás tulajdonosa és a legmagasabb vételárat ajánló személy (a licit nyertese) között

a) létrejön, akkor a megfizetett ajánlati biztosíték összege a művészeti alkotás vételárába beszámít (a fizetendő vételár összegét csökkenti);

b) a licit nyertesének felróható okból nem jön létre, vagy nem megy teljesedésbe, akkor a megfizetett ajánlati biztosíték összegét elveszti.

(3)  Ötmillió Ft-ot meghaladó vételi ajánlat csak akkor tehető meg érvényesen, ha a licitáló előzetesen megfelelő bankgaranciát nyújtott a Műkereskedőnek. A megfelelő bankgarancia értéke: az  ötmillió Ft-ot meghaladó vételi ajánlat 20 %-a.

IX.

Az ajánlati kötöttség és az adásvételi szerződés létrehozása

 (1) A licitálás időtartamának (meghosszabbított időtartamának) elteltével az árverés befejeződik.

(2) A Műkereskedő az árverés befejezését követően

a) megbízottként (a megbízó mint eladó képviselőjeként) a megbízó nevében,  

b) bizományosként a saját nevében de a megbízó javára,

c) saját tulajdonában levő műtárgy esetén pedig a saját nevében eladóként  

elektronikus úton visszaigazolja a legmagasabb összegű vételi ajánlat elfogadását.  

(3) A vételi ajánlat elfogadásával a művészeti alkotás tulajdonosa, mint eladó és az árverési vevő között az adásvételi szerződés létrejön. Az árverési vevő a művészeti alkotás tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette.

(4) Az árverésen legmagasabb vételárat ajánló személy (az árverési vevő) a vételi ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Műkereskedő az árverésen adott legmagasabb vételi ajánlat elfogadását az árverés befejezésétől számított 48 órán belül nem igazolja vissza. A Műkereskedő indokolás és jogkövetkezmény nélkül eltekinthet a kapott vételi ajánlat elfogadásától.  

X.

Az árverési vételár tartalma és a vételár megfizetésének módja

(1) Vételi ajánlat elfogadása esetén a művészeti alkotás vételára a Műkereskedő által felszámított jutalék (megbízási díj) összegével növelt legmagasabb vételi ajánlat szerinti összeg.

(2) A Műkereskedő által felszámított jutalék a leütési ár

  • 18  %-a nettó (22,86 % áfá-val együtt)

(3) Az árverési vevő a művészeti alkotás vételárát (Leütési ár+a műkereskedő jutaléka) legkésőbb az árverés befejezésétől számított 7 napon belül köteles megfizetni. Az árverési vevő a vételár megfizetését a Műkereskedőnek első sorban bankkártyával vagy a következő az OTP Banknál (1126 Budapest, Böszörményi út 9.) vezetett bankszámlájára történő átutalással teljesítheti:

 

Számlatulajdonos       :        Koller Galéria Kft,

Számlaszám                :        11712004 20104137 00000000 , OTP Nyrt.

(4) A vételár kiegyenlítése Forintban, Euroban és USD-ban is történhet, ez esetben az elszámolás alapja a vételár kiegyenlítése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank valuta középárfolyama. Az erre vonatkozó számlázásról kérem érdeklődjön a fizetéskor.

(5) A vételár késedelmes megfizetése esetén az árverési vevő a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időre évi 10 % késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

XI.

A megvásárolt művészeti alkotás átadásának helye és feltétele

(1) A művészeti alkotás tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés teljesítésének helye a Műkereskedő székhelye, az árverési vevő által kiválasztott fuvarozónak történő átadás esetén Budapest I. kerülete.

(2) A Műkereskedő az árverési vevő által megvásárolt művészeti alkotást a Budapest I. ker. Táncsics Mihály u. 5. szám alatti székhelyén, az árverés befejezése után következő munkanapon - nyitvatartási időben - a teljes vételár megfizetése után haladéktalanul átadja a vevőnek.

(3) Az árverési vevő legkésőbb az árverés befejezésétől számított 14 napon belül saját költségére és felelősségére  köteles - a vételár kiegyenlítését követően -  gondoskodni a megvett művészeti alkotás átvételéről és elszállításáról. Ennek elmulasztása esetén a Műkereskedő nem felel a művészeti alkotás esetleges sérüléséért és jogosult az árverést követő 21. naptól a vételárra számított havi 3 % tárolási díjat felszámolni. Amennyiben az árverési vevő a megvett művészeti alkotást az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy 3 hónap elteltével a Műkereskedő a művészeti alkotást szabadon értékesítheti.    

(4) Amennyiben az árverési vevő a megvásárolt művészeti alkotást a Műkereskedő székhelyén nem kívánja személyesen vagy megbízott és meghatalmazott képviselőjének közreműködésével átvenni, akkor megbízhatja a Műkereskedőt azzal, hogy a megvásárolt művészeti alkotást saját költségére csomagoltassa és az árverési vevő által kiválasztott fuvarozónál (Posta, DHL stb.) az árverési vevő kézbesítési címére adja fel. Ilyen esetben a fuvarozásra feladott küldeményre a Műkereskedő biztosítást köt, amelynek költségét szintén az árverési vevő viseli. A Műkereskedő illetve az eladó és az árverési vevő megállapodása alapján a fuvarozás és a biztosítás költségét a Műkereskedő vagy az eladó átvállalhatja.

(5) A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: KÖVTv.) rendelkezései szerint védetté nyilvánított művészeti alkotást főszabályként tilos  Magyarországról külföldre kivinni. Ezek a tárgyak az árverési katalógusban „VÉDETT” vagy „NO EXPORT” jelzéssel szerepelnek. A kiviteli engedélyköteles nem védett kulturális javak (művészeti alkotások) körét a KÖVTv. 1. számú melléklete határozza meg. Kérjük, hogy exportálási szándékukat fizetés elött előre jelezzék. Amennyiben a művészeti alkotást az árverési vevő exportálni szeretné, akkor a Műkereskedő az esetleges kiviteli engedély költségeit (exportköltség) egyeztetés után tovább számlázhatja az árverési vevőre.

XII.

Az eladó jogszavatossága és kellékszavatossága

(1) Az eladó szavatol azért, hogy az árverésre bocsátott művészeti alkotás per-, igény- és tehermentes és az a kizárólagos tulajdonát képezi és harmadik személynek nincsen olyan joga, ami az árverési vevő tulajdonszerzését megakadályozná vagy megnehezítené. Az eladó ezen nyilatkozatáért jogszavatosságot vállal.

(2) A Műkereskedő felelőséget vállal az árverésen értékesített műtárgyak eredetisége tekintetében. Az árverésen eladott művészeti alkotásért az eladót kellékszavatosság terheli, ha  igazságügyi szakértő véleménye alapján bebizonyosodna, hogy az árverésen eredetiként eladott művészeti alkotás nem eredeti.

(3) Abban a nem várt esetben, ha bebizonyosodna, hogy a Műkereskedő közreműködésével árverésen eredetiként értékesített művészeti alkotás nem eredeti, akkor az árverési vevő az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 2 éves szavatossági jogvesztő határidőn belül gyakorolhatja a kellékszavatossági jogait. Nem gyakorolhatja az árverési vevő a kellékszavatossági jogait, amennyiben az árverés időpontjában az Aukciós Katalógus leírása összhangban állt az általánosan elfogadott szakerői véleményekkel, vagy a Katalógus feltüntette a szekértői vélemények különbözőségét.

(4) A (3) bekezdésben foglalt eset kivételével a művészeti alkotás tulajdonosa (eladója) nem vállalhat kellékszavatosságot. A meghatalmazottként közreműködő Műkereskedő nem felel a szolgáltatott dolog esetleges hibájáért.

(5) Az informatikai rendszer hibájáért illetve meghibásodásáért a Műkereskedő és a művészeti alkotás tulajdonosa (eladója) nem vállal felelősséget.

(6) Az árverésre bocsátott művészeti alkotás használt dolog és az árverésen értékesített művészeti alkotásért a tulajdonos, illetve a Műkereskedő nem vállal jótállást.

XIII.

Az eladó elállási joga

(1) Ha az árverési vevő az Árverési Szabályzatban meghatározott határidőn belül nem teljesíti a vételár fizetési kötelezettségét, akkor a Műkereskedő, illetve az általa képviselt eladó érdekmúlás bizonyítása és póthatáridő megszabása nélkül jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.

(2) Az elálló nyilatkozatot az árverési vevőhöz megérkezettnek (kézbesítettnek) kell tekinteni, ha az a számára hozzáférhetővé válik.   Az elálló nyilatkozat kézbesítése után az árverésre bocsátott művészeti alkotás tulajdonosa szabadon rendelkezhet a tulajdonával.

 

XIV.

Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok alkalmazása

(5) A Műkereskedő honlapján tájékoztatja a regisztráló személyt

a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni,

b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Műkereskedő iktat és megküld az árverési vevőnek,

c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről illetve lépésekről,

d) arról, hogy az elektronikus úton történő szerződéskötés nyelve a magyar,

e) arról, ha az árverésre bocsátott művészeti alkotás védett és ezért Magyarország területéről főszabályként tilos kivinni. 

XV.

Az  Árverési Szabályzat  alkalmazása

A KOLLER GALÉRIA ezen Árverési Szabályzatát 2021. év November 4. napjától alkalmazzuk.